Rosa Sensat i Vilà

1873 - 1961

Materials elaborats per:
Albert Esteruelas i Isabel Vilafranca